من ردیه برهان امکان و وجوب اردشیر پاینده در سایت زندیق رو توی یه فروم مطرح کردم و یه شخصی اینطوری جواب داد :
ابطال ردیه برهان امکان و وجوب

نخست تقریر هایی که نویسنده ردیه از برهان آورده است را می...