جاییکه دورنما این چندان تیره و تار است, نگرانی بر سر خرده چیزها مانند کسی میماند که کمرش شکسته ولی از سردرد مینالد.بیشتر از آنکه بپندارید رفتار دیگران بسته به این است که خود خودتان را...