:53:

من چند روز است در این باره فکر می کنم، گمان نکنم کسی پیدا شود که بتواند گزینه دوم را بزند مگراین که خداپرست باشد. بی گمان گزینه یک از سوی هر بیخدایی برگزیده می شود.

توجیه خدا پرست تنها می...