به نام خدا
بخاطر همین دیکتاتوری اکثریت بود که خدا قوانین الهی و پیامبران را فرستاد.