گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی folaani نمایش پست ها
البته مطمئن نیستم مردم برای چه به کیسه ام نگاه میکردند.
اکثر ایرانی ها از سر عادت این کار را می کنند و به نظر من ربطی به فقر ندارد(آن هم با یک شیر و ماست )
بجای استفاده از شوتینگ، امشب کیسه ی زباله یتان را تا سر کوچه ببرید باز هم تعدادی از همان مردم هستند نگاه کنند