گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی Dariush نمایش پست ها
چطور؟
فرض کنید پدر من آدم باهوشی بوده و من نیز هوش را از او به ارث برده‌ام! حالا این چگونه می‌تواند به نژاد ایرانیِ من، زمانیکه می‌دانیم هیچ نژاد ایرانیِ خالصی هم اکنون وجود ندارد، مربوط شود؟
بعد آنکه آیا بهره‌ی هوشی ارثی، می‌تواند بر تاثیر محیط بر هوش افراد غلبه داشته باشد یا خیر؟
دوستان نه تنها منش[١] ما فرآورده[٢] ژنهای پدر و مادر هستند. ولی شیوه تربیتی هم اثر دارد.
و یک چیزی که نمارش[٣] به آن بایسته[٤] است اینکه عادتهای پدر و مادر بسیار اثرگذار است.
اگر یک پدر و مادری گرچه دلشان می خواهد خوب بچه را بار آورند ، ولی خودشان هنوز در بند عادتهای بد هستند. خواه ناخواه این عادتها به بچه ها اثر میگذارد.
مثلاً پدری که یاد[٥] نگرفته دشواری های خودش را چاره کند و از این رهگذر[٦] پناه آورده به ماتکان افیونی، ولی می کوشد فرزند نیکی پروراند. ولی پس از چندی می بیند فرزندش عادتهای زشتی دارد، (حالا شاید معتاد هم نشود ولی...) که همان خو های پدر است که دیسه[٧] دیگری به خود گرفته است.
مثلاً مردمان شهر و روستا همه در یک کران[٨] باهوشند. ولی مردمان شهری بیشتر به مزداهیک و منطق خوگر شده اند، برای همین مردمان شهری هوش تحلیلی بهتری دارند. یا تهرانی ها را هرکاری کنی هوش بازارگانی خوبتری نسبت به دیگران دارند! و ....
----
١. ^ man+eš::Maneš || منش: شخصیت; خوی و سرشت _Dehxodâ, Ϣiki-En, Ϣiki-En character; nature
٢. ^ far+âvard+e::Farâvarde || فراورده: محصول Ϣiki-En, Ϣiki-De, ϢDict-Pâ, Ϣiki-Pâ, _Dehxodâ product Produkt
٣. ^ nemâr+idan::Nemâridan || نماریدن: اشاره کردن Ϣiki-En to point out hinweisen
٤. ^ bâyest+e::Bâyeste || بایسته: واجب ϢDict-Pâ, _Dehxodâ requisite; essenetial Requisit; essenetial
٥. ^ yâd+estan::Yâdestan || یادستن: به یاد آوردن to remember sich erinnern an
٦. ^ Rahgożar || رهگذر: مورد Ϣiki-En, Ϣiki-De, ϢDict-Pâ case Fall
٧. ^ dis+e::Dise || دیسه: طرح Ϣiki-En, Ϣiki-Pâ, _Dehxodâ design Entwurf
٨. ^ Karân || کران: قطر Ϣiki-En, Ϣiki-Pâ diameter Durchmesser