به نام خداوند مهرگستر خیلی مهربان
"لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ23""نباشد پرسیده می شود بارهء چه انجام می دهد هم آنها پرسیده می شوند 23"
1 خداوند برای کاری که انجام می دهد پرسش نخواهد شد
2آدمی پرسیده می شوند برای کاری که انجام می دهند
خوب چرا اینگونه پرسشهایی که دردی را دوا نمی کند می پرسید خداوند اندیشه به ما داد که به کارزندگی بپردازیم نه که خود هم دیگری سرگردان بشوند هم واپسین روز بازخواست را باور داشته باشیم
خداوندا مرا خوشنود از بخشش هایت بدار