نتایج نگرسنجی

نمایش نتیجه های نگرسنجی ها: آیا به نظر شما قرآن در تضاد با علم است یا با آن تطابق با

رأی دهندگان
19.