کسی میدونه کدام تکنولوژی سه بعدی بهتره و در حال حاضر از کدامشان در فیلمها و بازی ها استفاده میشه ؟

Stereoscopy

یا

side-by-side

یا

anaglyph

یا

Field Sequential