گفت‌آورد نوشته اصلی از سوی Sotude نمایش پست ها
نمونه هایی از کارواژگان ناروالمند در زبان Deutsch که شما به خوبی با آن آشنا هستید:
(دگرش در واکه ی میانی یا واپسین/ دگرش در واج واپسین)
haben --> hatte --> gehabt
trinken --> trank --> getrunken
sehen --> sah --> gesehen
halten --> hielt --> gehalten

کنون چند کارواژه ی روالمند (با زدایش نشانه ی کارواژه en ؛ همچون پارسی با زدایش نشان idan)
(sagen --> sag (stam
گفتن --> گوی؛ سخنیدن --> سخن

(lernen --> lern (stam
آموختن --> آموز

(spielen --> spiel (stam
بازِستن /baazestan/ = بازی کردن --> باز (هرچند که همسان با کارواژه ی باختن/بازیدن درآمد!!!!!)

و.....
من می گویم هستش (وجود) کارواژه های ناروالمند، نشان از بی مایگی (غنی نبودن) و بیخودی (مزخرف بودن) زبان نیست، بلکه (به نگر من) نشان از پیوند زبان با گذشته و پیشینه ی خود دارد ،همچنانکه من و شما می دانیم، زبان Deutsch در همسنجی با زبان های دیگر، بسیاری از ویژگی های باستاین خود را نگه داشته است و دگرش کمی داشته است (در همسنجی با زبان پارسی که بیش از 3 دوره (پارسیک؟!!) دگرش بنیادین داشته و یا در همسنجی با انگلیش که 3 دوره (پارسیک؟!!) دگرش بنیادین داشته (old eng. --> mid. eng --> modern Eng)
ستوده جان یعنی میخواهی بگویی به اندازه این ڃند رَژ کُدی که من نوشتم هم نمیتوانی کارواژگان را صرف کنی و ناروالمند میبینی‌اشان؟

کد:
import re

def konundis(verb):
 "Âhanješe bone konun az kârvâže"
 ret = None
 mapped = [
  ['(.*?)oftan', '%sub'],
  ['(.*?)aftan', '%sâv'], ['(.*?)âftan', '%sâv'],
  ['(.*?)eštan', '%sis'],
  ['(.*?)(štan|štân)', '%sr'],
  ['(.{1,3})astan', '%san'],
  ['(.*?)xtan', '%sz'],
  ['(.*?)udan', '%sây'],
  ['(.*?)ostan', '%suy'],
  ['(.{1,2})idan', '%sin'],
	['(.{1,2})stan', '%ss'],
  ['(.*?)(adan|idan|âdan|dan|estan|stan)', '%s'],
 ]

 for dis, fmt in mapped:
  if re.match(dis, verb):
   ret = fmt % re.match(dis, verb).groups()[0]
   break

 assert ret, "Kârvâžeye nâšenâxte: '%s'" % verb
 return ret
این برنامه بسیار ساده میتوانم با دل‌استواری بگویم بیشتر از 95% کارواژگان پارسیک را بی هیڃ ایرنگی صرف میکند, از خودت بشرم!!

برآیه‌یِ برنامه:

کد:
>>> verbs = sorted(list(set('''tâftan bâftan raftan softan didan šenoftan šenidan nemudan goftan âmadan neveštan xaridan negâštan âgâštan bardâštan bordan
tavânestan pardâxtan šostan dusidan navâxtan šekastan ârvinestan kâštan gaštan xistan bastan rastan âšoftan yâftan âmudan sotudan âludan
'''.split())))
 
>>> for verb in verbs:
	print(verb, '—>', konundis(verb))
	

bardâštan —> bardâr
bastan —> ban
bordan —> bor نکته: این همانیه که میگویی روالمنده :21:
bâftan —> bâb
didan —> din
dusidan —> dus
gaštan —> gar
goftan —> gub
kâštan —> kâr
navâxtan —> navâz
negâštan —> negâr
nemudan —> nemây
neveštan —> nevis
pardâxtan —> pardâz
raftan —> râv
rastan —> ran
softan —> sub
sotudan —> sotây
tavânestan —> tavân
tâftan —> tâb
xaridan —> xar
xistan —> xis
yâftan —> yâb
âgâštan —> âgâr
âludan —> âlây
âmadan —> âm
âmudan —> âmây
ârvinestan —> ârvin
âšoftan —> âšub
šekastan —> šekan
šenidan —> šen یکی دیگر از آنهایی که میگفتی روالمنده!
šenoftan —> šenub
šostan —> šuy


به این میگویند PoC یا Proof of Concept که من دوست دارم بدانم ڃه کسی میتواند همین را در انگلیسی بهمین سادگی بِبرنامه‌ریزد (: